top of page

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Suadiye Mah. Bağdat Cad. Mehmet Dural Apt. No:404/5 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Laplace Analytics” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Finfree mobil uygulaması (“Uygulama”) işletilmesi ve/veya www.finfree.co (“İnternet Sitesi”) faaliyetleri sırasında KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, imza, doğum yeri, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;

 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz;

 • Adres bilgisi, konum bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;

 • Banka hesap bilgileri (IBAN, müşteri numarası, hesap numarası), yatırım risk ve getiri tercihleri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, ilgilenilen finansal değerler, işlem sırası, sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve tecrübe, faydalanılan yatırım hizmetleri ile yan hizmetler, işlem gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı piyasalar, işlem gerçekleştirilen ürünler, işlem sıklığı ve hacmi dahil finans bilgileriniz;

 • Fotoğrafınız dahil görsel ve işitsel bilgileriniz;

 • Kullanıcı adı ve diğer hesap bilgileriniz, yorum ve benzeri diğer faaliyetleriniz dahil kullanıcı işlem ve kullanım bilgileriniz, kullanıcı içerik bilgileriniz, kullanıcı sosyal medya bilgileriniz;

 • Mobil cihaz kimliği, IP adresi, trafik bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

 • Demografik bilgiler, okunan haber bilgileri, cihaz bilgisi dahil diğer bazı kişisel verileriniz.

 

Belirtilen veriler kapsamında; Uygulama’yı kullanabilmeniz için gerekli olan veriler doğrudan, diğer veriler ise ilgili kişinin tercihine bağlı olarak işlenir.

 

Örneğin, Uygulama mobil cihazlarda çalıştığından, cihaz konum verilerinin paylaşılmasına ilgili kişi tercihen rıza gösterebilir. Uygulama’ya sosyal medya veya e-posta (Facebook, Google gibi) ile giriş yapmanız halinde ilgili hesabınızla ilişkili doğum günü, e-posta adresi, arkadaş veya kişi listesi gibi veriler işlenebilecektir. Şirket’e arkadaşlar listesine erişime izni verilen durumda, sosyal medya arkadaşları, sosyal medya platformu üzerinden Uygulama’ya katılmaya ve bağlantı kurmaya davet edilebilecektir.

 

Uygulama ile ilgili deneyiminin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla tercihinize bağlı olarak birtakım demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, meslek), borsadaki yıllık deneyim bilgiler, teşvik edici teklifler ve yarışmalarla bağlantılı olarak işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulması, Uygulama’nın gereği gibi kullanılması için çalışmaların yapılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, stratejilerin planlanması ve icrası, çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Uygulama’ya kayıt faaliyetlerinin gerçekleşmesi;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;

 • Kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve memnuniyet araştırmalarıyla Şirket’in sunduğu hizmetlere bağlılığın arttırılması;

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi;

 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi;

 • Uygulamaya kontrollü erişiminin sağlanması gibi erişim yetkilerinin yürütülmesi;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi;

 • Uygulamanın kullanıcıya özgü kişiselleştirilmesi, kullanım kolaylığı sağlanması ve buna ilişkin hizmetlerin sunulması;

 • Uygulama’daki yarışmaların yürütülmesiyle ilgili ödül ve tekliflerin sunulabilmesi ve takdimi;

 • Şirket raporlama, araştırma ve iş geliştirme/iyileştirme faaliyetleri kapsamında kullanılması;

 • Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin güncellenmesi;

 • Kullanıcı talep ve şikâyetlerinin takip edilmesi;

 • İnternet Sitesi’nde yer alan “Haftalık Finansal Atıştırmalıkların” (haber ve bültenlerin) tarafınıza iletilebilmesi;

 • İnternet Sitesi’nde günlüğe (blog’a) kaydolunması;

 • Resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkere/yazılara cevap verilmesi gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta,

 • Telefon,

 • İnternet sitemiz,

 • Mobil uygulamamız,

 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,

 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

 

 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirket’in hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirket’in meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Örneğin, ödeme ve reklam hizmetleri sunulabilmesi ve/veya e-posta, SMS gönderim yapılabilmesi amacıyla servis sağlayıcılara, tedarikçilere, iş ortaklarına ve bankalara; gerekli bildirim ve bilgilendirmelerin sağlanması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kuruluna (“SPK”), hukuki ihtilaf halinde avukatlara; gerektiğinde adli ve idari yargı mercilerine, kanunen görevli kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi help@finfree.co adresimiz üzerinden iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

bottom of page